ANKA BiLiM KOLEJi
HER ÇOCUK DOĞRU IŞIKTA PARLAR

ZENGİNLEŞTİRİCİ DERSLER

Düşünme Eğitimi

Düşünme Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin farklı konularda kendine özgü bir bakış açısı oluşturabilmeleri, etraflarındaki dünyayı anlayıp yorumlayabilmeleri ve böylelikle eleştirel düşünebilme becerisi geliştirmeleri hedeflenir.

Düşünme eğitimi çalışmaları aynı zamanda duygusal zekâ ve empati üzerinde de olumlu etkiler yapar.

Düşünme eğitimi derslerinde öğrencilere sorunları tanımlama, analiz yapma ve çözüm geliştirme becerileri kazandırılır. Ele alınan sorunlar akademik olabileceği gibi, günlük yaşamda karşılaşılan sorunları da içerebilir. Öğrencilere sorun çözümünde alternatifleri değerlendirme ve en iyi seçeneği belirleme konusunda örnek çalışmalar yaptırılır.

Öğrencilere bilgiyi sorgulama ve değerlendirme becerisi kazandırabilmek için, farklı bilgi kaynaklarını değerlendirme, farklı görüşleri anlama ve kendi düşüncelerini mantıklı bir şekilde ifade etme becerilerinin kazandırılmasına çalışılır.

Küresel Vatandaşlık

Küresel Vatandaşlık dersleri öğrencilerimizin dünya vatandaşı olma ve yetişkin olduklarında sorumluluklarını üstlenme bilinci aşılamanın yanında evrensel değerleri anlama, benimseme ve yaşamlarına yansıtmaları konusunda temel oluşturur.

Küresel düzeydeki çeşitli sorunlar hakkında bilgi edinir ve bu sorunların nedenleri ve çözüm yolları hakkında düşünme fırsatı bulurlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duyarlılık seviyelerini artırarak toplumsal sorumluluk bilincini geliştirir.

Küresel vatandaşlık dersleri, öğrencilere farklı kültürlerle iletişim kurma, bakış açılarını anlama ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı sunar. Öğrencilerimiz adalet, insan hakları ve eşitlik konularında bilinçlenerek, bu değerleri anlama ve savunma konusunda motive olur. Farklı kültürler, gelenekler ve yaşam tarzları hakkında bilgi edinerek, kültürel çeşitliliği anlama ve takdir etme fırsatları sunulan derslerimizde, farklı kültürler arası işbirliği ve barışın önemi vurgulanarak, daha barışçıl bir gelecek için çalışma bilinci kazandırır.

Küresel vatandaşlık dersleri, aynı zamanda öğrencilerimizde doğal kaynakların korunması, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratarak, çevre bilincini artırır.

Eğlenceli Bilim

İlkokulumuzda tüm sınıf seviyelerinde uygulanan Eğlenceli Bilim programları, her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmış olan deney setleri ile, öğrencilerimizin deneyin yapılışını izleyen değil, uygulayan olması sağlanır. Bilimsel süreç becerilerini destekleyen eğlenceli bilim derslerinde öğrencilerimiz kimi zaman kontrollü bir deney, kimi zaman bir modelleme çalışması kimi zaman da bir ürün tasarımı gerçekleştirirler.

Okulumuzda uygulanan Eğlenceli Bilim Programının hedefleri, öğrencilerimizin bilimin olağanüstü dünyasını keşfetmelerini, doğal merak duygusunu öğrenme davranışına dönüştürmelerini, bütünsel gelişimlerini destekleyecek bir bilim eğitimi sunarak bilimin yaşam içinde olduğunu fark etmelerini sağlamaktır.

Yaratıcı Yazma

Yaratıcı yazma dersleri, öğrencilerin dil becerilerini güçlendirirken aynı zamanda düşünsel ve duygusal yeteneklerini de geliştirir. Bu derslerde, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak kendilerini ifade etmeleri desteklenirken, yazma sürecine duydukları ilginin de artması hedeflenir.

Öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak özgün hikayeler, şiirler ve denemeler yazmaları yaratıcılıklarını ve düşünsel esnekliklerini geliştirir. Yaratıcı yazma dersleri, öğrencilere duygularını, düşüncelerini ve hayal dünyalarını ifade etme yeteneği kazandırılması ve bu yolla özgüvenlerini artırmaları ve iletişim becerilerini güçlendirmeleri desteklenir

Öğrenciler, kurgusal hikayeler oluşturarak karakter geliştirme, olay örgüsü ve mekân tanımlama gibi hikaye anlatımı unsurlarını öğrenirler. Yaratıcı yazma dersleri aynı zamanda öğrencilerin kelime dağarcığını genişletir, dilbilgisini güçlendirir ve yazım kurallarını pekiştirir.

Öğrencilerin yazdıklarını gözden geçirme, düzenleme ve geliştirme süreçleri, eleştirel düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirir.