BRANŞ DERSLERİMİZ

Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimize yaşantı zenginliği sunmak, farklı ilgi alanlarını deneyimlemelerini sağlamak ve yeteneklerini keşfetmek adına çeşitli branş derslerine yer veriyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Anaokulumuzda başlayan teknoloji yolculuğumuzda öğrencilerimizin algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi hedeflenir. Neredeyse her derse entegre bir şekilde yürüttüğümüz robotik kodlama dersimiz ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin birer simülasyonunu oluşturup bu problemlere çözüm üreterek kodlamanın günlük hayatta bizim için ne kadar önemli olduğunu ve hayatımızın  her alanında kullanabileceğimizi öğrencilerimize fark ettirmeye çalışıyoruz. Hayatımızın hemen her alanında işimizi kolaylaştıran sistemli ve düzenli çalışmaya alıştıran algoritmik sistem kodlama dersimiz içinde en önemli rolü oynamakta. Sınıf içinde başladığımız etkinliklerimiz Bilim Vadisi’nde bilgisayar ve fiziksel kodlama araçlarımız ile devam eder. Fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz kodlama araçlarımızın başında MatataLab Robotik Setimiz gelmektedir. Anaokulu seviyesinde öğrencilerimizin motor gelişimini de destekleyici kod blokları ile bilgisayar ortamında gerçekleştirdiğimiz kodlamayı MatataLab Setimiz ile destekleyerek yapmış olduğumuz kodların fiziksel olarak da çıktısını görebilmekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimizin kurmuş olduğu algoritmaları sanal ortamda bırakmıyor bunu canlı olarak da görebilmelerini sağlayarak öğrenmelerimizi pekiştiriyoruz. Bu ders ile amaçladığımız ve varmak istediğimiz nihai hedefimiz ise her öğrencimizin bilgisayarı ve teknolojiyi etkin kullanan birer birey olmalarıdır. Yapmış olduğumuz tüm etkinliklerimizde öğrencilerimizin bireysel hızlarında ilerlemelerini takip ederek her öğrencimize kendi seviyesinde problemler üretiyor ve kendi çözüm yolunu bulmasını sağlayarak etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ

Eğlenceli, fiziksel aktivite odaklı ve oyun temelli spor becerilerine dayalı etkinliklerin uygulandığı derslerimizde, yaş gruplarımıza özel temel hareket becerileri eğitimi verilir. Öğrencilerimizin psikomotor becerilerinin yanı sıra davranışsal, fiziksel gibi diğer gelişim alanlarının da desteklenmesi hedeflenir. Gelişimsel süreçte eğitimciler tarafından dikkatle izlenir ve bu gözlemler doğrultusunda öğrencilerin yetenek ve ilgileri göz önünde bulundurularak uygun alanlara yönlendirilir.

YÜZME

Tüm vücudu senkronize bir şekilde çalıştıran yüzme öğrencilerin gelişimi açısından en önemli egzersiz çeşitlerinden biridir. Boy uzaması, kas ve kemik gelişimine büyük katkısı olan yüzme dersleri anaokulumuzda her yaş grubunda haftada bir saat düzenli olarak yapılır.

YARATICI DRAMA

Anaokulu programımızda önemli bir yere sahip olan yaratıcı drama, oyunun eğitsel süreçlere katıldığı, öğrenmenin eğlenceli ve kalıcı olmasını sağlayan, yaparak, yaşayarak, paylaşarak öğrenmeyi olanaklı kılan etkili bir yöntemdir. Çocuk için vazgeçilmez bir gereksinim olan oyun, çocukların bilgiye/deneyime ihtiyaç duymalarını ve tüm algılarını sürece katmalarını sağlar. Oyunsu süreçler içerisinde çocuklar bedenlerini, seslerini, kimi zaman farklı nesneler, aksesuar, kostüm gibi araç gereçler ile tüm yaratıcı düşünce ve hayallerini kullanarak canlandırmalar, doğaçlamalar yaparlar. Yaratıcı drama doğası gereği duyuşsal, devinimsel ve bilişsel gelişim alanlarını harekete geçiren, dengeli ve bütüncül bir eğitim olanağı sağlar.

Birlikte çalışmanın, çalışılan konuya ilişkin birlikte karar vermenin, keşiflerde bulunmanın yolunu açar. Sosyal becerilerin oluşmaya başladığı, kendini gerçekleştirme sürecinin ilk adımlarının atıldığı ve yaşama dair ilk provaların yapıldığı anaokulu çocukları için etkili ve kalıcı bir öğrenme aracıdır.

Yaratıcı drama ders programımız, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme, iletişim becerisini geliştirme, grup çalışmalarında demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik bakış açısı oluşturma, eleştirel ve farklı düşünebilme, sözlü ve beden diliyle ifade becerisi, sosyal duyarlılık, farklılıklara saygı, doğaya ve yaşadığı çevreye duyarlılık kazandırmak gibi pek çok amacı barındırmaktadır. Anaokulu programımızda ayrı bir ders olarak verilmesinin yanı sıra disiplinler arası boyutu dolayısıyla diğer tüm derslerimizde de sıklıkla yöntem olarak kullanılmaktadır.

MÜZİK

Oyunun içinde müzik, müziğin içinde oyun saklıdır. Çocuğa ulaşmak; oyun ve sanatı, dolayısıyla müziği aracı kılmakla kolaylaşır.

Müzik, insan hayatının her evresinde yer tutabilecek bir potansiyel taşır. Erken çocukluk döneminde müzik eğitimine başlamanın ana hedefi çocukta etkin ve sağlıklı bir gelişim sağlamaktır.

Anaokulumuzda müzik derslerinde  Orff-schulwerk yaklaşımı temel alınır. Doğaçlamaya dayanan, grup aktiviteleri içinde bireyin yaratıcı potansiyelini geliştirmesine olanak sağlayan bir eğitimdir.

AKIL OYUNLARI

Öğrencilerimiz satranç dersi ile birlikte stratejik düşünme, akıl yürütme, problem çözme, karar verme, inisiyatif kullanma ve rakibe saygı duyma becerilerini kazanırken, aynı zamanda kazanma ve kaybetme ile başa çıkmayı öğrenir.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanat derslerimizde yöntem ve teknikler öğrenerek üretmek, üretirken becerilerimizi fark etmek, geliştirmek, sanatın sınırlı olmadığını deneyimlemek, çağdaş yaklaşımları küçük yaşlarda temel almak amacımızdır. Üretimlerimizi çevre, dünya bilincinde sürdürmek, duygu ve düşüncelerimizi ifade etmek üzerine kazanımlar oluşturarak teknikler öğrenilir. Öğrencilerin sanat ile ilgilenmesi, sanatçıları ve eserlerini tanıması ve incelemesi; sanatsal süreci öğrenmesini sağlar. Sanat, öğrencinin kendi özelliklerini ortaya çıkarmasında, diğer alanlarla ilgili gelişim sağlamasına, estetik, düşünsel yargıları ve kendini ifade etmesinde önemli rol oynar.

SERAMİK

Anka Bilim Anaokulunda tüm yaş gruplarında haftada bir saat seramik dersi vardır. Seramik sanatını tanımak, sanatçıları öğrenmek ve eserlerini incelemek materyal ile ilgili yöntem ve bakış açısı kazandırır. Seramik uygulamaları duyu, motor ve kas becerilerini boyut algılarını geliştirir. Öğrencilerin yaratıcılıkları ve enerjileri arasında bağ kurup üretim sağlamalarını, üretimlerini yaşamla ve yaşama dair birçok beceriyle ilişkilendirmesine olanak verir.

ZENGİNLEŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

GEZİ GÖZLEM

Öğrencilerin araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacı ile geziler planlanır. Planlanan geziler bir yandan öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar.

YAŞAYAN BAHÇE

Öğrenciler tarafından çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi, onların yeni bilgiler kazanmasına, yeni ilgi alanlarının ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin bitkileri tanımalarını, incelemelerini ve nasıl yetiştikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak gözlem yapmalarını kolaylaştıran bir çalışmadır. Tükettiğimiz ürünlerin nasıl bir yolculuktan geçerek geldiğini birinci elden deneyimleme şansı bulmak onlara bilinçli tüketimi de farkettirir.

DEMOKRASİ OYUNLARI

Öğrencilerimizin kendi beklentileri ve bakış açıları doğrultusunda fikirlerini ortaya koymaları, diğerlerinin fikirlerini fark etmeleri adına uygulanan bir çalışmadır. Her ay belirlenen bir rutin ve konu kapsamında demokrasi oyunları sınıflarımızda yer bulur. Kendi hakları kadar başkalarının haklarına da saygılı bireyler olma yolunda öğrencilerimizin farkındalık kazanmaları sağlanır.

ÖZEL GÜN ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda her gün özeldir. Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin bu duyguyla, okula her gün yeni bir merak ve heyecanla gelmeleri hedeflenir. Bu amaçla, öğrencilerimizin deneyimlerini daha zengin yaşantılara dönüştürebilecekleri özel gün etkinlikleri planlanır ve kutlanır.

GEMS (Great Exploration in Math and Science) UYGULAMALARI

Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazırbulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir.

Bu düşünceden hareketle GEMS Eğitim Yaklaşımı programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. Great Exploration in Math and Science sözlerinin kısaltması olan GEMS kelimesi, Türkçe olarak Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler şeklinde çevrilmiştir. Bu program California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde oluşturulmuştur. Sürekli gelişime açık, etkili, esnek ve kaliteli olan GEMS Programı sayesinde heyecan verici fen ve matematik etkinlikleri sınıflara taşınır.

STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) UYGULAMALARI

STEAM, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara, ellerindeki materyallerle çözüm üretmelerini sağlayan bir 21. yüzyıl öğrenme modelidir. Grup çalışmasıyla işbirliğini öğrenen, iletişimi güçlenen, kritik çözümler üretip farklı yollar arayabilen, yenilik yapabilen, kendine güvenen ve geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmek STEAM’in ilkesidir.

Okulöncesi eğitimde STEM/STEAM eğitim programında;
· Bilme/anlama
· Beceriler
· Yaratma
· Duygular
olmak üzere dört temel öğrenme becerisi yer alır.

Öğrencilerimizin bu becerilerle, günlük yaşamlarında karşılaştıkları yeni kavramları ilişkilendirmeleri hedeflenir.

Filozof Çocuk Etkinlikleri


Özel Anka Bilim Anaokulunda öğrencilerimizin eleştirel, yaratıcı ve birlikte düşünme becerilerini geliştirebilmek için çocuklar için felsefe etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerimiz, bilgi alıcısı, yüklenicisi konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmaları için desteklenir. Bazen oyunların içinden bazen de okuduğumuz hikâyenin içinden çıkan konular felsefe konularımızı oluşturur.

Ayrıca Eko Okul çalışmaları ve Minik Tema etkinlikleri de programımız içinde yer alır.

MUTFAKTA BİLİM ETKİNLİKLERİ

Anaokulumuz için bilimin en eğlenceli hali mutfakta can bulur. Öğrencilerimiz günlük yaşamda kullandıkları, yedikleri ya da gördükleri malzemelerle keyifli keşif anlarını mutfakta yaşarlar. Mutfak etkinlikleri anaokulu etkinliklerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.